Postopek ob prodaji oz. nakupu nepremičnine

Malis nepremičnine kot  dobri strokovnjaki in posredniki    ščitimo  interese obeh pogodbenih strank tako prodajalca kot kupca, da se sklene pravni posel v obojestransko korist.

Pri  vsaki prodaji oz. nakupu nepremičnine je pomembno da se stranki (prodajalec in kupec) dogovorita o bistvenih elementih  , ki so pomembni za sklenitev posla , da se lahko pristopi k pripravi ustrezne pogodbe, in sicer:

  • pregled dejanskega in pravnega stanja nepremičnine;
  • natančen opis nepremičnine ki je predmet prodaje-nakupa;
  • cena ,način  in rok plačila ter rok izročitve nepremičnine;
  • plačilo stroškov ki nastanejo ob prodaji oz. nakupu. 

Naša pravna služba sestavi za vsak primer posebej individualno prodajno pogodbo , ki jo pred podpisom uskladimo v skladu z željami  vseh strank. 

Po podpisu prodajne pogodbe se odvede davek na promet nepremičnin, finančna uprava potrdi prodajno pogodbo in šele nato se pogodba overi pri notarju. 

Do plačila celotne kupnine oziroma izročitve nepremičnine spremljamo in skrbimo za izvajanje pogodbenih določil  (ara, plačevanje kupnine, plačilo morebitnih dolgov, plačilo davka, overitev originalne pogodbe pri notarju).

Po plačilu celotne kupnine  poskrbimo za  izročitev nepremičnine in originalnih listin.

Ob primopredaji preverimo ali je stanje nepremičnine skladno s pogodbo in dogovorom,  popišemo stanje števcev in v skladu s tem sestavimo primopredajni zapisnik.